AKTUALNOŚCI

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

internacjonalizacja


Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Celem działania jest wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorców w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Beneficjenci:

Działanie skierowane jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z makroregionu Polski Wschodniej i obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, które funkcjonują na rynku min. 12 miesięcy.

Koszty kwalifikowane:

  1. Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności (in. analiza możliwości eksportowych firmy, wskazanie rynków docelowych, analiza dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa, rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa);
  2. koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności (in. wyszukiwanie, selekcja, nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego, przygotowanie planu kampanii promocyjnej);
  3. koszty innych usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją (m.in. szkolenia, tłumaczenia, badania i testy, wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych)
  4. koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (in. wynajęcie, zabudowa stoiska, transport eksponatów, podróże służbowe);
  5. koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane;
  6. koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych związanych z punktem nr 4, nie może stanowić więcej niż 49% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania:

800 000 zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii,

lub 550 000 zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, w tym:

– maksymalnie 30 tys. zł. dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

– maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;

– maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85 % kosztów kwalifikowanych

Nabór:

  • ogłoszenie konkursu styczeń 2019 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków 28 luty 2019 r.
  • zakończenie naboru wniosków 3 wrzesień 2019 r.

Zainteresowanych przedsiębiorców serdecznie zapraszamy do kontaktu:

SIEGMA-CONSULT Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 8/6

35-069 Rzeszów

Tel. + 48 17 854 51 49

Kom. + 48 534 145 735

Fax + 48 17 783 41 59

E-mail: info@siegmaconsult.eu

POWRÓT