AKTUALNOŚCI

Dotacje unijne na innowacyjne produkty lub usługi

Zachęcamy wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające swoją siedzibę na terenie Polski Wschodniej
do skorzystania z dotacji unijnej w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 💡

Beneficjentem mogą być firmy będące co najmniej od 6 mc członkiem ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego*,
których projekt zawiera się w ramach celów rozwojowych tego powiązania oraz związany jest z obszarem jego specjalizacji.

Celem poddziałania jest zwiększenie potencjału firm
z sektora MŚP w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Działanie koncentrować będzie się na wsparciu
projektów prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych)
wyników prac B+R.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych – 7 mln PLN

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.


*Przez ponadregionalne powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne obejmuje swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z terenu Polski Wschodniej, a jego podmiot zarządzający ma siedzibę na terenie Polski Wschodniej (np. wszelkiego rodzaju klastry)
POWRÓT