AKTUALNOŚCI

Wsparcie dla firm prowadzących badania

Do końca roku będzie można skorzystać z dofinansowania w ramach konkursu „Szybka ścieżka” – Działanie 1.1

W harmonogramie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przewidziane są konkursy zarówno dla MŚP, jak i dla dużych firm.

Wsparcie można przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników projektowych, podwykonawstwo, aparaturę badawczą oraz wartości niematerialne i prawne, a także koszty budynków i gruntów, gdzie prowadzone są prace B+R oraz koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową.

Konkurs jest podzielony na etapy, a decyzję o przyznaniu dofinansowania mamy bardzo szybko, bo już po 60 dniach od zakończenia danego etapu.

POWRÓT