AKTUALNOŚCI

Województwo świętokrzyskie

świętokrzyskie

W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

– dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

– dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej regionalnej, tj. stosowanej w województwie nie dłużej niż 3 lata.

Beneficjenci:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

– posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

– prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, generujące przychody oraz wykazujące zatrudnienie (w przypadku osób fizycznych do zatrudnienia wlicza się samozatrudnienie) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu;

Wydatki kwalifikowane:

a) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe;

b) koszty nabycia nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych;

c) wartości niematerialne i prawne;

d) roboty budowlane;

e) leasing finansowy.

 Ograniczenia:

a) wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek spośród wszystkich trzech konkursów ogłoszonych w ramach Działania 2.5;

b) w ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu;

c) wnioskodawca najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego;

d) infrastruktura nabyta lub wytworzona w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie świętokrzyskim;

e) w przypadku, gdy planowana inwestycja ma charakter infrastrukturalny (przewidziano roboty budowlane), wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu;

f) w przypadku, gdy planowana inwestycja ma charakter infrastrukturalny, Wnioskodawca musi dołączyć pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych/kosztorys inwestorski/dokumenty związane z oceną oddziaływania na środowisko jako załącznik obligatoryjny;

g) w przypadku projektów polegających na zakupie środków trwałych nie związanych trwale z nieruchomością, dopuszcza się najem bądź dzierżawę nieruchomości na której ma być zlokalizowana inwestycja;

h) Termin zakończenia realizacji projektu nie może dłuższy niż do dnia 31 marca 2023 roku.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29.04.2019 roku (dzień otwarcia naboru) do dnia 03.06.2019 roku (do godz. 15.00 – dzień zamknięcia naboru).


Zainteresowanych Przedsiębiorców zapraszamy do współpracy!

POWRÓT