AKTUALNOŚCI

Uwaga Śląsk!

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP dla Śląska

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie woj. śląskiego

Przeznaczenie dofinansowania:

Wsparcie ukierunkowane będzie na projekty obejmujące wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Koszty kwalifikowane:

  • koszty nabycia nowych środków trwałych (m. in. koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/ wytworzonego środka  trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania
  • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego
  • koszty usług doradczych
  • koszty promocji projektu

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

  • nie ustalono minimalnej wartości projektu, jednakże minimalna wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to 100 000,00 PLN
  • w ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 3 000 000,00 PLN

Termin naboru wniosków: 28.02.2019- 18.04.2019

Alokacja: 77 450 400,00 PLN

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu!

 

 

POWRÓT