AKTUALNOŚCI

Szybka ścieżka

szybka ścieżka

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka”


Beneficjenci:

  • Przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie,
  • Przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw,
  • Przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.

Konsorcjum wymagania:

  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników w terminie 3 lat od zakończenia projektu.Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie innym niż mazowieckie.

Krótki opis działania:

W ramach działania 1.1.1 dofinansowane są projekty badawczo – rozwojowe, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe  (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).
Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe (nie mogą przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).
Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w co najmniej jedną tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”.

Koszty kwalifikowane

1.    Wynagrodzenia

2.    Koszty podwykonawstwa

3.    Pozostałe koszty bezpośrednie:

4.    Koszty pośrednie

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

  • 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
  • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych50 mln EUR 

NabórOgłoszenie konkursu 28 luty 2019r. Rozpoczęcie naboru 1 kwietnia 2019 r. Zakończenie naboru 1 lipca 2019 r.

Budżet konkursu: 1 050 000 000 PLN


Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu!

POWRÓT