AKTUALNOŚCI

3. MONITOROWANIE PROJEKTU W TRAKCIE JEGO OCENY

Konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku, dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień,
pomoc przy zawieraniu umowy.